Privacy statement en cookiebeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fin Media Group BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Plaatsnaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Naast persoonlijke gegevens van de contactpersoon van het bedrijf verwerken wij ook de overige gegevens die u zelf opgeeft als gebruiker van onze website:
– Naam bedrijf
– aantal facturen per jaar
– schatting van de omzet
– aantal werknemers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@finmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fin Media Group BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Indien u een afnemer bent van Fin Media Group BV dan verwerken wij uw gegevens voor onze eigen administratie, communicatie en om aan de wetgeving te voldoen jegens de belastingdienst
– Indien u een gebruiker bent van een van onze websites omdat u offertes wilt ontvangen dan zullen wij uw aanvraag doorzetten naar een van onze partners welke uw gegevens enkel mogen gebruiken voor het uitbrengen van de offerte dan wel om in contact te komen met u om u uit te nodigen voor een gesprek of telefonisch kennis te maken waardoor zij een voorstel voor hun dienstverlening kunnen doen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fin Media Group BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fin Media Group BV) tussen zit. Fin Media Group BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gegevens afnemer/klant Fin Media Group BV
Wij bewaren uw gegevens zolang de overeenkomst geldig is en alle facturen zijn betaald + 7 jaar na beëindiging dienstverlening. Dit doen wij voor administratieve redenen en om aan onze verplichting te doen jegens de belastingdienst.

Gegevens gebruiker websites Fin Media Group BV
Wij bewaren uw gegevens maximaal 12 maanden nadat u uw gegevens heeft ingevuld voor een offerte aanvraag. Dit doen wij voor administratieve redenen en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren/controleren van onze afnemers.

-Fin Media Group BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fin Media Group BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fin Media Group BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fin Media Group BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
U geeft toestemming om de gegevens die u op onze website invult te delen met maximaal 4 financiële dienstverleners zoals administratiekantoren en accountantskantoren zodat zij een offerte aan u kunnen uitbrengen dan wel contact met u kunnen opnemen om een offerte uit te brengen. Als u gebruikt maakt van onze websites als gebruiker om een offerte aan te vragen bij een of meerdere administratiekantoren of accountantskantoren dan is dit doel onlosmakelijk verbonden met het delen van uw opgegeven gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fin Media Group BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Fin Media Group BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Naam: Soort Bewaartermijn
Googly Analytics _utma Analytische cookie die websitebezoek anoniem meet 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fin Media Group BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@finmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fin Media Group BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fin Media Group BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@finmedia.nl.

Contactgegevens
Fin Media Group BV
Computerweg 22
3542 DR Utrecht
085 – 130 09 48